giovedì 3 marzo 2016

Cemût sêstu vuê?

Cemût sêstu vuê?



http://www.friulpoint.it/template/img-pro/Zoom/1550-CEMU-Ross-Dett-400x500-72-Q2.jpg


Nessun commento: